دوازدهم ریاضی

شکل یک تصویر

پایه دوازدهم ریاضی یکی از پایه‌های مهم دوره دبیرستان محسوب می‌شود که شامل مفاهیم و مباحث پیشرفته‌ای است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای ورود به دانشگاه‌های معتبر رشته‌های مختلف آماده شوند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین مباحث دوازدهم ریاضی می‌پردازیم.

هندسه پایه دوازدهم ریاضی

 در این هندسه دوازدهم ریاضی، دانش‌آموزان با مفاهیم هندسی پیشرفته‌ای مانند سه‌گوش، مرکز دایره، محیط و مساحت دایره، حجم اشیاء سه‌بعدی و … آشنا می‌شوند. همچنین، مباحثی مانند ریاضیات تحلیلی، محاسبه مساحت و حجم با انتگرال، تابع‌های چندمتغیره و … نیز در این بخش آموزش داده می‌شود.

آمار و احتمالات پایه دوازدهم ریاضی

در این آمار دوازدهم ریاضی ، مفاهیمی مانند متغیر تصادفی، توزیع های احتمالاتی، تئوری مجموعه‌ها، آزمون فرضیه، تحلیل واریانس، ضرایب همبستگی و … آموزش داده می‌شود. این مفاهیم به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در فهم مسائل آماری و احتمالی، همچنین در تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج دقیق و قابل قبول، مهارت‌های لازم را کسب کنند.

جبر و احتمال پایه دوازدهم ریاضی

 در این جبر و احتمال دوازدهم ریاضی، دانش‌آموزان با مباحثی مانند جبر خطی، معادلات دیفرانسیل، توابع مختلط، ترکیبیات و احتمالات و … آشنا می‌شوند.