یازدهم انسانی

شکل یک تصویر

پایه یازدهم انسانی شامل دروسی همچون علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ و … است. دانش‌آموزان این پایه، پایه‌ای حیاتی در راه رسیدن به موفقیت در آینده خود را طی می‌کنند. در ادامه به معرفی این پایه و دروس آن پرداخته خواهد شد.

علوم اجتماعی یکی از دروس اصلی پایه یازدهم انسانی است که دانش‌آموزان را با مفاهیم و مباحث مرتبط با جامعه و اجتماع آشنا می‌کند. در این درس، مفاهیمی مانند جامعه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، حقوق و … مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا درک بهتری از جامعه و محیط اطراف خود پیدا کنند و بتوانند در آینده بهترین تصمیمات را بگیرند.

درس زبان و ادبیات فارسی یکی دیگر از دروس پایه یازدهم انسانی است که دانش‌آموزان را با زبان و ادبیات فارسی آشنا می‌کند. این درس شامل مفاهیمی مانند شعر، نثر، داستان، ادبیات، زبان فارسی و … است. این درس به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا زبان فارسی را به خوبی یاد بگیرند و بتوانند درک بهتری از ادبیات فارسی داشته باشند.

ریاضیات یکی دیگر از دروس اصلی پایه یازدهم انسانی است که دانش‌آموزان را با مباحث و قوانین ریاضی آشنا می‌کند. این درس شامل مفاهیمی مانند جبر، هندسه، آمار، احتمال، توابع و … است.